art. 1 Naam en zetel

a. De vereniging draagt de naam "D.A.S." (Door Acol Sterk)

b. Zij is gevestigd te Gouda.

 

art. 2 Duur

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

art. 3 Doel

De vereniging stel zich tot doel: het bevorderen van het bridgespel onder de leden van de vereniging.

 

art. 4 Middelen

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

a. het organiseren van bridgewedstrijden in onderling verband;

b. het doen spelen van wedstrijden tegen andere clubs;

c. het deelnemen aan wedstrijden;

d. alle overige wettige middelen.

 

art. 5 Leden

a. Leden van de vereniging kunnen slechts zijn natuurlijke personen;

b. Aanvragen voor het lidmaatschap dienen te geschieden bij de secretaris die hiervan mededeling doet aan de overige bestuursleden;

c. Door het bestuur wordt een ballotagecommissie benoemd bestaande uit drie, niet wettelijk verbonden dan wel samenwonende leden. Het bestuur benoemt en ontslaat de leden;

d. Bij huishoudelijk reglement worden nadere regelen vastgesteld omtrent toelating van nieuwe leden.

 

art. 6 Schorsing

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een jaar in geval hij/zij bij herhaling in strijd handelt met zijn/haar lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het bestuur van de Nederlandse Bridge Bond gevestigd te 's Gravenhage dit lid heeft geschorst.

Gedurende de periode dat hij/zij is geschorst kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Indien de schorsing heeft plaatsgevonden op grond van een besluit tot schorsing van het bestuur van de Nederlandse Bridge Bond voornoemd heeft de geschorste alleen de rechten van beroep tegen het besluit tot schorsing van het bestuur van de Nederlandse Bridge Bond als omschreven in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Bridge Bond.

In alle andere gevallen kan een geschorste tegen het besluit tot schorsing in beroep komen bij de algemene vergadering van de vereniging.

 

art. 7 Einde lidmaatschap

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden;

b. door opzegging door de vereniging of door de betrokkene;

c. door royement.

2. Opzegging geschiedt door een schriftelijke kennisgeving die uiterlijk 4 weken voor de laatste dag van het verenigingsjaar in het bezit van het bestuur van de vereniging moet zijn. Het bestuur van de vereniging is verplicht de ontvangst van deze opzegging binnen 8 dagen schriftelijk te bevestigen.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgend verenigingsjaar tenzij degene aan wie wordt opgezegd mocht besluiten en schriftelijk mededelen aan de opzegger dat deze opzegging wordt aanvaard.

 

3. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer iemand in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeeld heeft of indien de betrokkene door het bestuur van de Nederlandse Bridge Bond gevestigd te 's Gravenhage, is geroyeerd.

Het royement geschiedt door het bestuur van de vereniging dat de betrokkene ten spoedigste van het besluit tot het royement schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave van de redenen die tot dit besluit hebben geleid.

In alle andere gevallen kan betrokkene binnen n maand na ontvangst van de kennisgeving van het royement in beroep gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de betrokkene geschorst.

Indien het royement heeft plaatsgevonden op grond van een besluit van het bestuur van de Nederlandse Bridge Bond voornoemd, heeft de geroyeerde alleen de rechten van beroep tegen het besluit van het bestuur van de Nederlandse Bridge Bond, als omschreven in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Bridge Bond.

 

4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak eindigt, blijft des niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door de betrokkene verschuldigd tenzij het bestuur anders besluit.

 

art. 8 Bestuur

a. Het bestuur bestaat uit vijf, niet wettelijk verbonden leden, nl. een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee leden;

b. Deze worden gekozen uit de leden door de ledenvergadering;

c. De wijze van verkiezing en aftreding der bestuursleden, alsmede de taakomschrijving van de functies worden bij huishoudelijk reglement geregeld;

d. De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte

 

art. 9 Wedstrijd commissie

a. De wedstrijdcommissie bestaat uit tenminste 3, niet wettelijk verbonden leden;

b. Het bestuur benoemt en ontslaat de leden;

c. De wedstrijdleider heeft de leiding van de wedstrijdcommissie;

d. De taakomschrijving wordt bij Huishoudelijk reglement geregeld.

 

art. 10 Andere commissies

Het bestuur kan andere commissies instellen, bepaalt het aantal leden van iedere commissie en benoemt en ontslaat de leden daarvan. Het bestuur kan voor iedere commissie een reglement vaststellen, waarin de omschrijving van haar taak en haar werkwijze is vervat.

 

art. 11 Verenigingsjaar, speelseizoen en boekjaar

a. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus;

b. Het speelseizoen loopt van 1 september tot 1 juli;

c. Het boekjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus

 

art. 12 Jaarstukken

a. Aan het einde van elk boekjaar wordt en vermogensoverzicht per dat het tijdstip gegeven en wordt tevens opgemaakt een staat van baten en lasten over de afgelopen periode.

b. Ter goedkeuring van de jaarstukken benoemt de algemene vergadering jaarlijks, doch uiterlijk 30 dagen voor de jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopend casu quo laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.

c. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

d. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.

e. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere commissie bestaande uit tenminste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

 

art. 13 Vergaderingen

a. Binnen drie maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

b. Buitengewone ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeen geroepen, zo dikwijls dit noodzakelijk wordt geacht of wanneer het bestuur daartoe een schriftelijk verzoek heeft ontvangen van de leden. Aan dit verzoek moet door het bestuur uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van dit verzoek worden voldaan, indien dit wordt gesteund door tenminste 10 leden.

c. De voorzitter van het bestuur leidt de vergadering. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden als leider der vergadering optreden.

Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaresse of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.

 

art. 14 Stemrecht

a. Op de ledenvergadering brengt elk aanwezig lid n stem uit.

b. Besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen tenzij de statuten of het huishoudelijk reglement anders bepalen.

c. Een afwezig lid kan zich op vergaderingen doen vertegenwoordigen door een ander lid, mits deze is voorzien van een schriftelijke volmacht en met inachtneming dat een lid nimmer voor meer dan drie afwezige leden zijn stem kan uitbrengen. De schriftelijke volmachten dienen voor het begin van de vergadering te worden gedeponeerd bij de voorzitter, die hiervan mededeling doet aan de op de vergadering aanwezige leden.

d. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.

e. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

 

art. 15 Huishoudelijk reglement

Op een algemene ledenvergadering wordt het huishoudelijk reglement opgesteld, dat evenmin als later aan te brengen wijzigingen strijdig mag zijn met deze statuten.

 

art. 16 Statutenwijziging

a. Voorstellen tot wijziging der statuten worden tenminste 14 dagen voor zij aan de orde worden gesteld in hun geheel aan de leden medegedeeld middels een schriftelijke convocatie.

b. Voor een wijziging van de statuten wordt vereist, dat tenminste 2/3 ter vergadering uitgebrachte stemmen de voorgestelde wijziging goedkeurt, waarbij tevens is bepaald dat deze besluiten slechts kunnen worden genomen, indien de helft of meer dan de helft van het aantal ingeschreven leden op de vergadering aanwezig is. Indien dit laatste niet het geval is moet het bestuur binnen 21 dagen een nieuwe vergadering uitschrijven, waarop de besluiten worden genomen met 2/3 van de uitgebrachte stemmen.

c. De statutenwijziging treedt onmiddellijk in werking.

d. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten aan de leden te verstrekken.

 

art. 17 Ontbinding en liquidatie

a. Behoudens het bepaalde in artikel 50 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen. Met dien verstande dat stemming geschiedt conform het gestelde in artikel 16 lid b.

b. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste acht dagen doch uiterlijk 30 dagen na de eerste te houden vergadering, met een meerderheid van 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen.

c. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden meegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste veertien dagen bedragen.

d. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.

e. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.

f. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

 

art. 18 Inwerkingtreding

Deze statuten treden in werking zodra de goedkeuring van de algemene vergadering daarop is verkregen.